Všeobecné obchodní podmínky

společnosti simplebiotix s.r.o. pro internetový prodej

 

ČÁST A: Obecná ustanovení

 

Předmět všeobecných obchodních podmínek 

1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu v internetovém obchodě (dále jen „Internetový obchod“) provozovaném obchodní společností Simplebiotix s.r.o., IČO: 05460361, sídlem: Podhořská 757/21, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264005 na straně jedné (dále již jen „SIMPLEBIOTIX“) a subjektem, který hodlá uzavřít (dále již jen „Kupující“) se SIMPLEBIOTIX kupní smlouvu dle těchto VOP ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Smlouva“).

2.     Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím – spotřebitelem. Kupujícím se rozumí spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy se SIMPLEBIOTIX jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi SIMPLEBIOTIX a Kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. 

3.     Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy kupující osoba, která má v úmyslu koupit zboží od SIMPLEBIOTIX je podnikatelem, tedy tím, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

4.     Kupujícíbere na vědomí, že tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi SIMPLEBIOTIX a Kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

 

ČÁST B: Kupní smlouva

 

I.               Předmět Smlouvy 

1.     Předmětem Smlouvy je zboží objednané Kupujícím v Internetovém obchodě. 

2.     Zobrazení zboží na Internetovém obchodě je pouze ilustrační a rozhodující je textový popis vlastností zboží. 

3.     Popis, funkce, vlastnosti a ostatní údaje, uvedené u zboží v Internetovém obchodě, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách SIMPLEBIOTIX, vycházejí z údajů poskytovaných SIMPLEBIOTIX výrobci zboží. Kupující bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou SIMPLEBIOTIX ze strany výrobců poskytovány s výhradou práva výrobce učinit změny zboží.

 

II.             Objednání zboží a uzavření Smlouvy 

1.     Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Internetovém obchodě, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři, v němž je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a následným elektronickým odeslání SIMPLEBIOTIX. Údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou jejím odesláním považovány SIMPLEBIOTIXza správné. 

2.     Realizací objednávky zboží dle odst. 1. je Smlouva mezi SIMPLEBIOTIX a Kupujícím uzavřena. 

3.     SIMPLEBIOTIX po obdržení objednávky dle odst. 1. potvrdí její přijetí Kupujícímu. Potvrzení o přijetí objednávky učiní SIMPLEBIOTIX v elektronické formě (e-mailem), nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Doručením potvrzení SIMPLEBIOTIX Kupujícímu je naplněna povinnost SIMPLEBIOTIX dle ustanovení § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 

III.           Práva a povinnosti Kupujícího 

1.     Kupující má právo kontaktovat SIMPLEBIOTIX písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II. 

2.     V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, s výjimkami uvedenými v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména v jeho odstavci g), dle něhož nemůže Kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Právo na odstoupení od Smlouvy dle předchozí věty musí být uplatněno u SIMPLEBIOTIX v písemné formě doručené na adresu sídla SIMPLEBIOTIX, v elektronické formě doručené na adresu info@simplebiotix.cz a nebo po předchozí dohodě se SIMPLEBIOTIX osobně v písemné formě v sídle SIMPLEBIOTIX. 

3.     Kupující má právo požadovat po SIMPLEBIOTIX odstranění vad zboží dle článku IX.

 

IV.           Právní důsledky odstoupení od Smlouvy Kupujícím 

1.     V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy: 

a)     je Kupující povinen zaslat (nikoliv doporučeně na dobírku) nebo předat osobně SIMPLEBIOTIX bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, jež bylo předmětem Smlouvy;

b)    je SIMPLEBIOTIX povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a) nebo prokázáno odeslání tohoto zboží, vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a SIMPLEBIOTIX dohodnou jinak;

c)     je SIMPLEBIOTIX povinen současně s vrácením kupní ceny dle písm. b) vrátit Kupujícímu náklady jím zaplacené SIMPLEBIOTIX na dodání zboží, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízené SIMPLEBIOTIX;

d)    nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady spojené s vrácením zboží SIMPLEBIOTIX, jestliže toto zboží nemůže být SIMPLEBIOTIX vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

e)    Kupující odpovídá SIMPLEBIOTIX za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je SIMPLEBIOTIX oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b).

 

V.             Práva SIMPLEBIOTIX 

1.     SIMPLEBIOTIX je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce, anebo současně s tím, anebo samostatně, též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech: 

a)     kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími,

b)    jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná,

c)     jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu SIMPLEBIOTIX. 

2.     SIMPLEBIOTIX má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1.

 

VI.           Cena zboží a platební podmínky

1.     Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě SIMPLEBIOTIX jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím. 

2.     SIMPLEBIOTIX si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží. 

3.     Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby: 

a)     dobírka;

b)    bankovní převod na účet SIMPLEBIOTIX

c)    platební bránou PAYS

4.     Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být SIMPLEBIOTIX v Internetovém obchodě stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně nebo samostatně. O případné ceně za Kupujícím zvolený způsob platby dle odst. 3. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku.

 

VII.         Doručení zboží a jeho cena 

1.     Kupujícím objednané zboží mu bude SIMPLEBIOTIX doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce. 

2.     Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů doručení zboží: 

a)         osobní převzetí objednaného zboží Kupujícím na předem domluveném místě;

b)         doručení dopravcem PPL na adresu Kupujícího. 

3.     O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku. 

4.     SIMPLEBIOTIX doporučuje Kupujícímu prohlédnout si zboží před jeho převzetím od dopravce spolu s tímto dopravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Kupujícím, je tento povinen popsat poškození zásilky v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem, a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem poškození nebo podstaty neúplnosti zásilky neprodleně oznámit SIMPLEBIOTIX v listinné formě na adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@simplebiotix.cz. Dodatečné oznámení poškození nebo neúplnosti zásilky ze strany Kupujícího SIMPLEBIOTIX nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat.

 

VIII.       Záruka za jakost a reklamace 

1.     Záruka za jakost (trvanlivost zboží)je vyznačena na obalu zboží. 

2.     Je-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, vystaví SIMPLEBIOTIX tento záruční list Kupujícímu v den prodeje zboží. Není-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura) vystavený a předaný SIMPLEBIOTIX Kupujícímu. 

3.     SIMPLEBIOTIX neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním. 

4.     V případě, že se po dobu běhu záruky za jakost projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u SIMPLEBIOTIX reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

5.     Pro řádné uplatnění práv dle odst. 4 je Kupující povinen: 

a)       informovat SIMPLEBIOTIX telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu info@simplebiotix.cz nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady;

b)       doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody se SIMPLEBIOTIX) na adresu sídlaSIMPLEBIOTIX;

c)       uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující SIMPLEBIOTIX identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje);

d)       předložit SIMPLEBIOTIX záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruky dle odst. 1. 

6.     Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) SIMPLEBIOTIX jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude SIMPLEBIOTIX převzato. 

7.     SIMPLEBIOTIX, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí SIMPLEBIOTIX Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky. 

8.     V případě, že SIMPLEBIOTIX překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. 

9.     V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi SIMPLEBIOTIX a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně.

 

Část C: Společná a závěrečná ustanovení

 

I.               Ochrana osobních údajů 

1.     Aby SIMPLEBIOTIX mohla plnit své povinnosti ze Smlouvy a povinnosti uložené právními předpisy, a chránit své oprávněné zájmy, zpracovává osobní údaje a některé další údaje, které Kupující poskytl SIMPLEBIOTIX v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tyto údaje SIMPLEBIOTIX zpracovává pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění dle Smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy. 

2.     Kupující je povinen poskytovat své osobní údaje Prodejci úplně, pravdivě a bez zbytečného odkladu oznamovat SIMPLEBIOTIX jejich změnu, aby SIMPLEBIOTIX zpracovávala vždy aktuální osobní údaje. 

3.     SIMPLEBIOTIX zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

a)     adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Kupujícího (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

b)    popisné údaje (např. bankovní spojení),

c)     další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

4.     Kupující má plný přístup ke svým osobním údajům. Proti zpracování osobních údajů prováděných SIMPLEBIOTIX na základě oprávněných zájmů SIMPLEBIOTIX má Kupující právo kdykoliv podat námitku, Kupující má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Stejně tak může Kupující kdykoliv odvolat poskytnuté souhlasy. Kontaktní údaje a více informací o zpracování osobních údajů včetně výčtu práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách SIMPLEBIOTIX www.simplebiotix.cz. 

5.     Seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na webových stránkách SIMPLEBIOTIX www.simplebiotix.cz.

 

II.             Škody 

1.     SIMPLEBIOTIX neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímuv důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi SIMPLEBIOTIX a Kupujícímrozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy SIMPLEBIOTIX vznik této události předvídal. 

2.     Kupujícíodpovídá SIMPLEBIOTIX za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito VOP, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího.

 

III.           Závěrečná ustanovení 

1.     Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

2.     SIMPLEBIOTIXje oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit VOP, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu. 

3.     Změnu VOPSIMPLEBIOTIX zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.simplebiotix.cz či jiným vhodným způsobem. Kupující je oprávněn z důvodu změny VOP v případech stanovených zákonem odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy SIMPLEBIOTIXoznámí či zveřejní nové znění VOP. 

4.     Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním SIMPLEBIOTIX s Kupujícím. 

5.     Vztah založený Smlouvou se řídí zákonemč. 89/2012Sb. Občanský zákoník, v platném znění. 

6.     Tyto VOP vstupují v platnost dne 25. 5. 2018.

 

 

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.